Vladimir Bogosavljević – Osobine ličnosti basista

Iako nam nije poznato da je bilo ozbiljnijih istraživanja na temu osobina ličnosti basista, što samo po sebi govori u prilog nekih teza iznetih u ovom tekstu, čini se da postoji više sličnosti nego razlika kada je u pitanju ova, reklo bi se, veoma homogena grupa instrumentalista, pa ćemo probati da ukažemo na neke njihove zajedničke karakteristike, kao i na one za koje smatramo da ih razlikuju od drugih instrumentalista. Oslanjali smo se, pre svega, na iskustvene podatke dobijene opservacijom, na istraživanja, istoriju muzike uopšte, a sve najčešće kroz ulogu basiste u kontekstu benda, ne isključivo individualno. Pokušali smo da uočene karakteristike sagledamo i u svetlu vodećih teorija ličnosti. Samim tim, pogledi izneti u ovom radu odražavaju isključivo lični stav autora, iz ugla psihologa i muzičara.

Čini se da osobine ličnosti potrebne za uspešno sviranje ovog instrumenta i one za koje pretpostavljamo da se posledično razvijaju tokom muzičkog staža koreliraju u velikoj meri. Izgleda da su mnoge od osobina ličnosti basista koje ćemo pomenuti upravo one koje predisponiraju osobu za odabir ovog instrumenta, ali se svakako one i razvijaju i dodatno učvršćuju u međuvremenu, što će reći da možemo govoriti o izvesnoj strukturi ličnosti tipičnoj za ove instrumentaliste. Ostaje pitanje u kojoj meri se dotične osobine razvijaju tokom vremena i u kom pravcu. Motivacija za odabir ovog instrumenta je takođe bitan faktor, ali izgleda da su upravo osobine navedene niže ključne pri tom izboru.

Funkcija bas gitare u bendu takođe značajno korelira sa velikim brojem karakteristika ličnosti basista. Stiče se utisak da se ulozi bas gitare u bendu često pridaje nedovoljna pažnja, da se mnogi njihovi atributi podrazumevaju i da se na njih računa apriori. Brojne njihove karakteristike kao da su odgovorne za takvo stanje stvari na način da je uloga basa u bendu stavila i same muzičare na vidljivu marginu sa koje dejstvuju i te kako značajno. Za očekivati je i da blago drugačiju sliku od uopštene daju solisti na basu, ali očekujemo da te varijacije ne bi značajno promenile opis koji sledi.

Kada je u pitanju model velikih pet osobina ličnosti, čini se da on u velikoj meri pokriva dobar deo uočenih osobina, ali svakako ostaje prostora za druge značajne uvide koji nisu obuhvaćeni ovom tipologijom. 

CEO TEKST U ŠTAMPANOM IZDANJU MAGAZINA!!!